Dohody odsouhlaseny.

Na 4. zasedání městského zastupitelstva konaném dne 13.3:2019, byly schváleny dohody se společností AUDITAS S.A. a Mgr. Vašíčkem.

 

Dohody mají za úkol definitivní vypořádání závazků mezi městem Harrachov a oběma subjekty. Definitivnímu vypořádání letitých sporů a jejich podpisu tak nic nestojí v cestě.

V Dohodě s AUDITAS S.A. se Město Harrachov zavázalo uhradit soudem přiznanou částku 11.255.280,82Kč (k 13.3.2019) a částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů řízení. a to následovně:

  • částku ve výši 7.000.000,- Kč nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody,
  • částku ve výši 2.200.000,- Kč nejpozději do 31.3.2020, a
  • zbývající částku ve výši 2.055.280,82 Kč (k 13.3.2019) nejpozději do 31.3.2021.
  • Město Harrachov uhradí částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů vzniklých společnosti Auditas S.A. Belize v rámci odvolacího řízení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody.

Na oplátku se společnost Auditas S.A. Belize tímto vzdává veškerých dalších pohledávek a nároků, a to jak existujících, tak v budoucnu vzniklých, vůči Městu Harrachov, a to zejména celého nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku IV. odst. 4 Smlouvy o poskytování právní pomoci, a veškerých dalších pohledávek a nároků vyplývajících ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení. Společnost Auditas S.A. Belize dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody nemá vůči Městu Harrachov žádné jiné nároky či pohledávky, ať již splatné či nesplatné, vyjma nároků a pohledávek specifikovaných v této Dohodě.
Dále se společnost Auditas S.A. Belize zavazuje, že pokud bude Město Harrachov hradit dlužnou částku dle odstavce 1. tohoto článku řádně a včas, nepodá návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh dle rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 8.12.2017, č.j.: 3 C 104/2015-523, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4.12.2018, č.j.: 47 Co 123/2018 – 622, a ani jinak nebude vymáhat jakoukoli pohledávku ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení nebo pohledávku vzniklou v souvislosti s těmito smlouvami vůči Městu Harrachov soudní cestou.

Zároveň smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, Rozsudky specifikovanými v článku I. odstavci 7. této Dohody, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody všemi Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Stejně tak byla odsouhlasena dohoda s Mgr. Vašíčkem.

V ní se Město Harrachov zavazuje vzít zpět žalobu o zaplacení 2.984.828,40 Kč s přísl., na základě které je vedeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody. Současně s podpisem této Dohody Město Harrachov podepisuje zpětvzetí žaloby s návrhem na zastavení řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Mgr. Tomáši Vašíčkovi.
Mgr. Tomáš Vašíček se zavazuje, že sdělí soudu, že se zpětvzetím žaloby souhlasí a dále sdělí, že uplatňuje částku ve výši 101.300,- Kč plus DPH (právní zástupce je plátcem DPH) jako náhradu nákladů řízení (tj. částku za 5 úkonů právní služby dle advokátního tarifu – převzetí a příprava zastoupení, porada s klientem, sepsání vyjádření k žalobě, účast na ústních jednáních u soudu konaných dne 2.7.2015 a 2.2.2017), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody na účet JUDr. Jaroslava Radila, advokáta č. 61041359/0800. Pokud by i přesto byla soudem přiznána vyšší náhrada nákladů řízení, Mgr. Tomáš Vašíček se vzdává nároku na náhradu přesahující částku uvedenou v tomto odstavci a nebude ji vymáhat. Současně s podpisem této Dohody Mgr. Tomáš Vašíček podepisuje souhlas se zpětvzetím žaloby s vyčíslením nároku na náhradu nákladů řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Městu Harrachov.

Smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, řízením vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody oběma Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Obě dohody byly odsouhlaseny všemi 10. přítomnými členy zastupitelstva Města Harrachov. Z tohoto důležitého jednání se omluvili zastupitelé: J.Černý, P.Dostalík, H.Rieger, Mgr.Vašíček. Nepřítomen, neomluven byl R.Čermák.

-SLK Harrachov-

PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma

Jak jsme slíbili před volbami, za sběr a svoz komunálního odpadu letos nezaplatí naši občané ani korunu. Toto rozhodnutí se podařilo prosadit i přes nepříznivý rozsudek ve sporu AUDITAS s.a. v neprospěch města. Ano bude nutné šetřit a přehodnotit některé plánované investiční akce, ale chod města musí zůstat zachován. Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu z domácností cca 850tis.Kč jsme schopni z rozpočtu uhradit i letos. Vždyť toto je výhoda pro všechny harrachovské občany bez výjimky. Objevily se i hlasy od občanů, kteří nemají problém poplatky za odpad uhradit a podle nich, by tak měli učinit všichni! Pro podnikajícího jednotlivce je roční částka 600Kč možná zanedbatelná. Bohužel pro spoustu ostatních, především ve vícečlenných rodinách se jedná o roční zátěž v řádech několika tisíců korun. Navíc současný systém, kdy je poplatníkem nejen rodič, ale i batole či nezletilé dítě považujeme přinejmenším za nešťastný. Jak má platit někdo, kdo nemá žádný příjem?
Mnohdy i prosperující podnikatelé tento systém zneužívají, i když by platit měli, neplatí a městu se tak zbytečně zvyšují celkové náklady za nakládání s odpady.
Tito podnikatelé si často pletou pojmy. Argument: “městu nic platit nemusím, mám smlouvu s jinou firmou” je bohužel mylný. Většina podnikatelů takto řeší pouze netříděnou složku komunálního odpadu. Je sice chvályhodné, že i harrachovští podnikatelé třídí odpad, ale svým vytříděným odpadem následně plní městská sběrná místa bez toho, aby městu přispívali. Městu tak vznikají vyšší náklady na svoz a pronájem nádob. Sběrná místa mají sloužit občanům. Podnikatelům pouze v případě, že mají s městem Harrachov uzavřenou smlouvou o využívání systému nakládání s komunálním odpadem pro tříděný odpad.

Za poslední roky se i tato situace postupně zlepšuje a zodpovědných podnikatelů s uzavřenou smlouvou přibývá.

-SLK Harrachov-

Jedeme dál..

2.řádné zasedání městského zastupitelstva se opět neslo v nepřátelském duchu. Lídr kandidátky SNK – ZMĚNA PRO HARRACHOV a neúspěšný uchazeč o post starosty se svojí skupinou místo spolupráce nasadil strategii permanentních útoků na veškerou činnost vedení města. Největším terčem je současná starostka paní Eva Zbrojová a její blízcí. Velká slova o nutnosti povolební spolupráce všech jsou rázem zapomenuta. Místo návrhů konstruktivního řešení se nyní skupina opozičních zastupitelů snaží kritizovat a úkolovat všechny okolo, jen ne sami sebe. Snaha zaměstnat ostatní tak, aby jim nezbyl čas a síly na vlastní úkoly je ovšem neúčinná.
Vedení města v čele se starostkou bude nadále zajišťovat chod města a plnit svá předvolební předsevzetí. Díky nutnosti uhradit závazek z prohraného soudního sporu, se některé plánované investice poněkud přibrzdí.

-SLK Harrachov-

ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ

V probíhající zimní sezóně se množí stížnosti na stav upravenosti běžeckých tratí v okolí Harrachova. Na vysvětlenou musíme podat informaci, že úprava je plně v režii SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU HARRACHOV. Toto sdružení od svých přispěvatelů vybírá příspěvky pro svůj provoz a ty následně rozděluje na svoji činnost. Město Harrachov do tohoto sdružení, jako 2. největší přispěvatel, ročně vkládá 350tis.Kč. Stejně jako v minulých letech byla sdružením pro údržbu vyčleněna částka 350tis.Kč. K této částce mohou být následně připočteny i finance od přímých dárců a zisk z finančních darů a prodeje dárcovských samolepek.
Sdružení si dle potřeby objednává úpravu konkrétních částí běžeckých tratí u subdodavatelů. Na tento rok jsou subdodavateli SAH Harrachov a.s. s rolbou KASSBOHRER, SKP Harrachov se sněžným skútrem a Město Harrachov s pásovou čtyřkolkou. SKP Harrachov má z částky přislíbeno 8ti.Kč a upravuje areál biatlonového kolečka na Novém Světě. Městská čtyřkolka pak za stejnou část 8ti.Kč upravuje okruh na Kamlu, napojení na běžecké tratě od čistírny odpadních vod podél Rybárny, Misarovu cestu jako napojení na Polsko a propojení na Polsko na Mýtinách.

Díky letošní vydatné sněhové nadílce není jednoduché běžecké tratě udržovat, situaci zkomplikovaly i četné popadané stromy a v neposlední řadě i uzavření skokanského areálu, který díky sdruženářským závodům rovněž spolufinancoval úpravu sportovních tratí na Čertově hoře.

Přesto jsme přesvědčeni, že upravené běžecké tratě k Harrachovu patří a vítáme nárůst běžkařů jako pozitivní informaci. Nyní hledáme možnosti, jak úpravu běžeckých tratí kolem Harrachova v příštích letech zkvalitnit.

-SLK Harrachov-

Rozpadlý mamut

Babišova vláda se vydala v březnu na turné po republice. Kam přijela, tam investovala. Zatím ale jen slovně. Předseda vlády všude opakoval, že s ministry chystá velký investiční plán. Babiš o něm stručně promluvil v listopadu. Prý zahrnuje přes 17 tisíc projektů za 3,5 bilionu korun, které se budou realizovat do roku 2030. Žádné konkrétní plány ale zatím nejsou známé.
Z obřího balíku by mělo jít 500 milionů i na opravu chátrajících harrachovských můstků. Na návštěvě Libereckého kraje částku přislíbila Babišova vláda. Největším problémem kdysi sportovní chlouby Česka ale nejsou peníze.

Můstky vlastní obecně prospěšná společnost Klasický areál Harrachov (KAH). Jejími majiteli jsou Český olympijský výbor a Svaz lyžařů. Pozemky pod můstky však patří státu, a ten je KAH pronajímá. Běžecké tratě spravuje Sportovní areál Harrachov, který vlastní hned několik subjektů. Spory o pozemky a jejich nájem tak možnou renovaci brzdí.
„Jestli se Harrachov nevyřeší během dvou tří let, tak tady zabijeme jednu skokanskou generaci. Pokud se můstky nespraví, tak možná zabijeme celé skoky na lyžích,“ říká poslanec ODS a od dubna 2018 také šéf českých skokanů Jakub Janda. Ten přitom v Harrachově nakoukl poprvé do Světového poháru, který v roce 2006 také vyhrál. Slavný mamutí můstek hostil ale světovou špičku naposledy před dlouhými čtyřmi lety.

– zdroj: Josef Mačí – seznam.cz –

Kolik jsme povinni zaplatit?

Na základě rozsudku je  město Harrachov povinno uhradit částku ve výši 11 120 027 Kč. Komu tedy máme zaplatit? Povinnost zaplatit je vůči firmě Auditas S.A. (Belize) Luxembourg.  Pohledávka na 7 000 000 Kč byla totiž postoupena Mgr. Vašíčkem firmě Auditas S.A. Luxembourg   11.10.2011 za 0 Kč. Za postoupení náleží Mgr. Vašíčkovi odměna pouze v případě, že dojde k vymožení pohledávky či její části. V tom případě zaplatí postupník postupiteli postupní cenu ve výši odpovídající 10% z vymožené jistiny či její části a v případě, že dojde k vymožení příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky, odpovídající 80% z vymoženého příslušenství pohledávky či části příslušenství pohledávky.
Na základě této dohody náleží Mgr. Vašíčkovi postupní cena ve výši 3 996 022 Kč. Částka je splatná do 14 dnů od úhrady městem Harrachov.

-SLK Harrachov-

PROHRANÝ SOUD

Spor mezi Městem Harrachov a společností Auditas S.A. z Belize.

4.12.2018 jsme byli pravomocně odsouzeni a po doručení rozsudku budeme mít povinnost platit. Krajský soud potvrdil rozsudek prvoinstančního o oprávněnosti závazku města Harrachova vůči firmě Auditas S.A. v daňovém ráji Belize, které za 0,-Kč postoupil pohledávku bývalý právní zástupce města. Výše závazku, který ani v době vzniku neměl jasné financování, je nyní 11mil. Kč. Závazek jsme přebrali po minulém vedení města a bohužel se jej nepodařilo u soudu úspěšně rozporovat. Po celou dobu jsme tvořili fond pro případnou nutnost závazek uhradit. Do dnešního dne se podařilo z 40mil. rozpočtu postupně nastřádat cca 5mil. Kč jako rezervu. Celý závazek jsme tak schopni uhradit jen za předpokladu razantních škrtů v plánovaných investicích na rok 2019. Město tak bude nuceno minimálně jeden rok zajišťovat jen obvyklý komfort svým obyvatelům a návštěvníkům.

Eva Zbrojová, starostka

JSEM PROTI!

Již první bod prvního řádného zastupitelstva prokázal, že o přátelské a jednotné spolupráci při chodu obce to asi nebude. Volební a povolební tvrzení většiny kandidátů o nutnosti spolupráce a konstruktivním přístupu k vedení města byly jen sliby. O to víc zamrzí, když po takovýchto slibech mají zastupitelé destruktivní postoje již u prvního napohled nekonfliktního bodu jednání.

Prvním bodem bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, bez něhož nelze dále pokračovat v jednání. Všichni zvolení zastupitelé mají veškeré podklady s minimálně týdenním předstihem. Jednací řád tak měl každý možnost prostudovat a konzultovat celý týden. Tento řád se navíc dlouhá léta nijak neupravoval a jeho znění si tak každý mohl přečíst již, když do komunální politiky vstupoval.

Před každým hlasováním o usnesení, se po seznámení zastupitelů s konkrétním bodem, předsedající zeptá, jestli má někdo připomínky nebo návrhy na doplnění. Nejinak tomu bylo i při prvním hlasování. Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz, připomínku natož návrh na úpravu nebo doplnění jednacího řádu zastupitelstva. Došlo tedy na hlasování.

K velkému překvapení byli 2 zastupitelé proti a 4 se zdrželi.
Smutné je, že je-li někdo proti, očekává se nějaký protinávrh, nebo úprava toho s čím nesouhlasí. K tomu bohužel nedošlo.

Stejně tak zdržení se při hlasování, je především vhodné v případě, kdy hlasování může ovlivnit mě nebo třeba mé rodinné příslušníky. Popřípadě nemusím mít dostatek informací a tudíž prostě nevím. Že by nevěděli 4 zastupitelé jestli souhlasí s jednacím řádem?

Doufejme, že toto byl jen projev počáteční nervozity a nestane se pravidlem.

-SLK Harrachov-

Most na Mýtě zprovozněn.

Díky žalostnému stavu zábradlí na starém mostě na Mýtě došlo letos v létě k jeho uzavření. Zábradlí tvořené z kamených bloků bylo zvětráváním uvolněno a toho využili neznámí vandalové, aby po několik let jednotlivé části shazovali do řeky Jizery. Je možné, že některé z kamenů byly požity i na jiných místech různými nenechavci jako stavební materiál. Celá situace vyústila až k úplnému uzavření mostu z bezpečnostních důvodů.

Zmíněný most, přesto že jeho důležitost na bývalé zemské cestě léty ztratila svůj někdejší význam, je nyní hojně požíván především jako turistický přechod Jizery pro pěší, cyklisty a lyžaře. Jeho uzavření vedlo k vlně nelibosti především právě mezi turisty. Na základě četných jednání se starostce Harrachova podařilo iniciovat opravu, která vedla k zebezpečení celého mostu tak, že mohl být znovu pro veřenost otevřen.

-SLK Harrachov-

Plníme sliby – SVOZ ODPADU ZDARMA

I v tomto volebním období jsme slíbili občanům Harrachova svoz komunálního odpadu z domácností zdarma.

Snažíme se svoje sliby plnit, proto zůstává vyhláška č.1/2014 o místním poplatku i nadále v platnosti. Tato vyhláška zprošťuje trvale žijící obyvatele od platby za svoz komunálního odpadu. V praxi to znamená, že každý trvale žijící harrachovský občan, nemusí ani nadále za vývoz svojí popelnice nic zaplatit. Poplatek za svoz totiž zaplatíme z městského rozpočtu stejně, jako platíme ostatní služby. Tento krok je možný díky úspornému a účelnému hospodaření.

Doufáme, že se tímto počinem alespoň trochu usnadní život našim spoluobčanům.

-SLK Harrachov-