PROHRANÝ SOUD

Spor mezi Městem Harrachov a společností Auditas S.A. z Belize.

4.12.2018 jsme byli pravomocně odsouzeni a po doručení rozsudku budeme mít povinnost platit. Krajský soud potvrdil rozsudek prvoinstančního o oprávněnosti závazku města Harrachova vůči firmě Auditas S.A. v daňovém ráji Belize, které za 0,-Kč postoupil pohledávku bývalý právní zástupce města. Výše závazku, který ani v době vzniku neměl jasné financování, je nyní 11mil. Kč. Závazek jsme přebrali po minulém vedení města a bohužel se jej nepodařilo u soudu úspěšně rozporovat. Po celou dobu jsme tvořili fond pro případnou nutnost závazek uhradit. Do dnešního dne se podařilo z 40mil. rozpočtu postupně nastřádat cca 5mil. Kč jako rezervu. Celý závazek jsme tak schopni uhradit jen za předpokladu razantních škrtů v plánovaných investicích na rok 2019. Město tak bude nuceno minimálně jeden rok zajišťovat jen obvyklý komfort svým obyvatelům a návštěvníkům.

Eva Zbrojová, starostka

JSEM PROTI!

Již první bod prvního řádného zastupitelstva prokázal, že o přátelské a jednotné spolupráci při chodu obce to asi nebude. Volební a povolební tvrzení většiny kandidátů o nutnosti spolupráce a konstruktivním přístupu k vedení města byly jen sliby. O to víc zamrzí, když po takovýchto slibech mají zastupitelé destruktivní postoje již u prvního napohled nekonfliktního bodu jednání.

Prvním bodem bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, bez něhož nelze dále pokračovat v jednání. Všichni zvolení zastupitelé mají veškeré podklady s minimálně týdenním předstihem. Jednací řád tak měl každý možnost prostudovat a konzultovat celý týden. Tento řád se navíc dlouhá léta nijak neupravoval a jeho znění si tak každý mohl přečíst již, když do komunální politiky vstupoval.

Před každým hlasováním o usnesení, se po seznámení zastupitelů s konkrétním bodem, předsedající zeptá, jestli má někdo připomínky nebo návrhy na doplnění. Nejinak tomu bylo i při prvním hlasování. Nikdo ze zastupitelů nevznesl dotaz, připomínku natož návrh na úpravu nebo doplnění jednacího řádu zastupitelstva. Došlo tedy na hlasování.

K velkému překvapení byli 2 zastupitelé proti a 4 se zdrželi.
Smutné je, že je-li někdo proti, očekává se nějaký protinávrh, nebo úprava toho s čím nesouhlasí. K tomu bohužel nedošlo.

Stejně tak zdržení se při hlasování, je především vhodné v případě, kdy hlasování může ovlivnit mě nebo třeba mé rodinné příslušníky. Popřípadě nemusím mít dostatek informací a tudíž prostě nevím. Že by nevěděli 4 zastupitelé jestli souhlasí s jednacím řádem?

Doufejme, že toto byl jen projev počáteční nervozity a nestane se pravidlem.

-SLK Harrachov-

Most na Mýtě zprovozněn.

Díky žalostnému stavu zábradlí na starém mostě na Mýtě došlo letos v létě k jeho uzavření. Zábradlí tvořené z kamených bloků bylo zvětráváním uvolněno a toho využili neznámí vandalové, aby po několik let jednotlivé části shazovali do řeky Jizery. Je možné, že některé z kamenů byly požity i na jiných místech různými nenechavci jako stavební materiál. Celá situace vyústila až k úplnému uzavření mostu z bezpečnostních důvodů.

Zmíněný most, přesto že jeho důležitost na bývalé zemské cestě léty ztratila svůj někdejší význam, je nyní hojně požíván především jako turistický přechod Jizery pro pěší, cyklisty a lyžaře. Jeho uzavření vedlo k vlně nelibosti především právě mezi turisty. Na základě četných jednání se starostce Harrachova podařilo iniciovat opravu, která vedla k zebezpečení celého mostu tak, že mohl být znovu pro veřenost otevřen.

-SLK Harrachov-

Plníme sliby – SVOZ ODPADU ZDARMA

I v tomto volebním období jsme slíbili občanům Harrachova svoz komunálního odpadu z domácností zdarma.

Snažíme se svoje sliby plnit, proto zůstává vyhláška č.1/2014 o místním poplatku i nadále v platnosti. Tato vyhláška zprošťuje trvale žijící obyvatele od platby za svoz komunálního odpadu. V praxi to znamená, že každý trvale žijící harrachovský občan, nemusí ani nadále za vývoz svojí popelnice nic zaplatit. Poplatek za svoz totiž zaplatíme z městského rozpočtu stejně, jako platíme ostatní služby. Tento krok je možný díky úspornému a účelnému hospodaření.

Doufáme, že se tímto počinem alespoň trochu usnadní život našim spoluobčanům.

-SLK Harrachov-

Plníme sliby – opravy silnic

Po letošním parném létě se podařilo dokončit opravu tří silnic v majetku města, které byly dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Jedná se o tyto silnice:

  • spojka ke garážím na Klondajku,
  • 2 úseky od Sporthotelu Rýžoviště směr Studenov
  • Anenské údolí – ČOV.

Komunikace byly opraveny formou vrstvení štěrku a asfaltové polevy. Nyní je na komunikacích dočasně vyšší podíl štěrku, který se postupně zajezdí do podkladu a vymete do krajnice.

-SLK Harrachov-  

Ustavující zasedání městského zastupitelstva 31.10.2018

Na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva byli zvoleni:

Starostka města – Eva Zbrojová z SLK Harrachov
Místostarosta města- Daniel Beneš za SLK Harrachov
Radní města – Ing. Helena Stříbrná za SLK Harrachov
Radní města – Václav Tondr za SLK Harrachov
Radní města – Ing. Josef Slavík za SNK Evropští demokraté

S panem Josefem Slavíkem se podařilo těsně před jednáním zastupitelstva uzavřít koaliční smlouvu, jejíž znění zveřejníme v příštích dnech.

V zastupitelstvu došlo mezi zvolenými členy i k jedné změně, kandidát za SLK Harrachov Petr Bůžek odstoupil a jeho post obsadila 1. náhradnice Lucie Kučerová.
Dovolte nám, abychom poděkovali všem zastupitelům za projevenou důvěru a občanům Harrachova za podporu.

-SLK Harrachov-

Slavnostní vysazení stromu svobody.

V pátek 26.října 2018 se, u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky, konalo slavnostní vysazení stromu svobody.

Stromu, jenž má symbolizovat naši příslušnost k jedné společnosti, skupině lidí se stejnou minulostí a jazykem. Příslušnost k republice, jíž jsme občany, ke společné krajině, ve které žijeme, k místu, kde jsme doma.

Je důležité se i v dobách blahobytu zastavit, připomenout příkoří a strasti dob minulých a uvědomit si úsilí a oběti, které bylo nutno pro blaho následujících generací obětovat. Strom svobody byl slavnostně vysazen všemi přítomnými na důkaz sounáležitosti. Akci svým zpěvem doprovodil pěvecký soubor Mládí.

Tato slavnost měla mimo jiné za úkol stmelit Harrachov a oprostit jej od malicherností. I přes nízkou účast především z řad zvolených zástupců místní samosprávy byla slavnostní akce úspěšně zakončena koncertem v našem kostele Svatého Václava.

-SLK Harrachov-

Vážíme si vaší podpory v komunálních volbách 2018.

Vážení spoluobčané, velice si vážíme vaší podpory v komunálních volbách, díky které jsme dostali celkem 7 mandátů do 15 členného zastupitelstva. Vaší důvěry si velice vážíme a v žádném případě ji nechceme zklamat. Vyjednávání o budoucím složení vedení města a o hledání společných představ dalšího směřování Harrachova jsme zahájili jako první a oslovili jsme všechny zvolené kandidátky. Vzhledem k volebním výsledkům, programu a dosavadní spolupráci jsme oslovili s nabídkou pokračování koalice Starostů a SNK-ED, která by měla v novém zastupitelstvu většinu. Celý příspěvek

Výsledky voleb 2018

Děkujeme všem voličům za projevenou důvěru. V komunálních volbách, jsme díky Vám dostali celkem 4 409 hlasů a tím získali 7 mandátů v zastupitelstvu.

Zvoleni byli Eva Zbrojová, Helena Stříbrná, Daniel Beneš, Václav Tondr, Petra Procházková, Petr Bůžek a Bohuslav Červený.

děkujeme

Plníme sliby – zázemí pro sportovce

Zima již klepe na dveře a my plníme slib vybudování důstojného zázemí pro naše mladé sportovce. Jejich původní zázemí bylo dlouhodobě nevyhovující navíc s absencí sociálního zařízení. Loňská podzimní vichřice dokonce odvála plechovou střešní krytinu. V letních měsících tak došlo k demolici starého objektu Jiskry Harrachov. Tím se fakticky město Harrachov zbavilo cizího objektu na svém pozemku. Na takto uvolněné stavební parcele jsme tedy vybudovali zázemí pro sportující harrachovskou mládež plně v režii města Harrachov. V rámci variability, rychlosti stavby a nejnižších nákladů je zázemí vybudováno z mobilních buněk. Tyto se dají v případě potřeby demontovat a použít na jiném místě. Popřípadě použít jako nosná kostra pro dřevěný obklad a případnou střešní nástavbu a zázemí tak do budoucna rozšířit. Dispozice je navržena tak, aby pokryla veškeré potřeby našich sportovců a byla i důstojným zázemím v případě konání závodů. 

Pro tento záměr se nepodařilo nadchnout všechny zastupitele. Ploc, Rieger a mgr. Vašíček tento projekt bohužel nepodpořili. 

-SLK Harrachov-