Dohody odsouhlaseny.

Na 4. zasedání městského zastupitelstva konaném dne 13.3.2019, byly schváleny dohody se společností AUDITAS S.A. a Mgr. Vašíčkem.

 

Dohody mají za úkol definitivní vypořádání závazků mezi městem Harrachov a oběma subjekty. Definitivnímu vypořádání letitých sporů a jejich podpisu tak nic nestojí v cestě.

V Dohodě s AUDITAS S.A. se Město Harrachov zavázalo uhradit soudem přiznanou částku 11.255.280,82Kč (k 13.3.2019) a částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů řízení. a to následovně:

  • částku ve výši 7.000.000,- Kč nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody,
  • částku ve výši 2.200.000,- Kč nejpozději do 31.3.2020, a
  • zbývající částku ve výši 2.055.280,82 Kč (k 13.3.2019) nejpozději do 31.3.2021.
  • Město Harrachov uhradí částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů vzniklých společnosti Auditas S.A. Belize v rámci odvolacího řízení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody.

Na oplátku se společnost Auditas S.A. Belize tímto vzdává veškerých dalších pohledávek a nároků, a to jak existujících, tak v budoucnu vzniklých, vůči Městu Harrachov, a to zejména celého nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku IV. odst. 4 Smlouvy o poskytování právní pomoci, a veškerých dalších pohledávek a nároků vyplývajících ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení. Společnost Auditas S.A. Belize dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody nemá vůči Městu Harrachov žádné jiné nároky či pohledávky, ať již splatné či nesplatné, vyjma nároků a pohledávek specifikovaných v této Dohodě.
Dále se společnost Auditas S.A. Belize zavazuje, že pokud bude Město Harrachov hradit dlužnou částku dle odstavce 1. tohoto článku řádně a včas, nepodá návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh dle rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 8.12.2017, č.j.: 3 C 104/2015-523, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4.12.2018, č.j.: 47 Co 123/2018 – 622, a ani jinak nebude vymáhat jakoukoli pohledávku ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení nebo pohledávku vzniklou v souvislosti s těmito smlouvami vůči Městu Harrachov soudní cestou.

Zároveň smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, Rozsudky specifikovanými v článku I. odstavci 7. této Dohody, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody všemi Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Stejně tak byla odsouhlasena dohoda s Mgr. Vašíčkem.

V ní se Město Harrachov zavazuje vzít zpět žalobu o zaplacení 2.984.828,40 Kč s přísl., na základě které je vedeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody. Současně s podpisem této Dohody Město Harrachov podepisuje zpětvzetí žaloby s návrhem na zastavení řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Mgr. Tomáši Vašíčkovi.
Mgr. Tomáš Vašíček se zavazuje, že sdělí soudu, že se zpětvzetím žaloby souhlasí a dále sdělí, že uplatňuje částku ve výši 101.300,- Kč plus DPH (právní zástupce je plátcem DPH) jako náhradu nákladů řízení (tj. částku za 5 úkonů právní služby dle advokátního tarifu – převzetí a příprava zastoupení, porada s klientem, sepsání vyjádření k žalobě, účast na ústních jednáních u soudu konaných dne 2.7.2015 a 2.2.2017), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody na účet JUDr. Jaroslava Radila, advokáta č. 61041359/0800. Pokud by i přesto byla soudem přiznána vyšší náhrada nákladů řízení, Mgr. Tomáš Vašíček se vzdává nároku na náhradu přesahující částku uvedenou v tomto odstavci a nebude ji vymáhat. Současně s podpisem této Dohody Mgr. Tomáš Vašíček podepisuje souhlas se zpětvzetím žaloby s vyčíslením nároku na náhradu nákladů řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Městu Harrachov.

Smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, řízením vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody oběma Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Obě dohody byly odsouhlaseny všemi 10. přítomnými členy zastupitelstva Města Harrachov. Z tohoto důležitého jednání se omluvili zastupitelé: J.Černý, P.Dostalík, H.Rieger, Mgr.Vašíček. Nepřítomen, neomluven byl R.Čermák.

-SLK Harrachov-

Příspěvek byl publikován v rubrice SLK Informuje a jeho autorem je SLKHarrachov. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.