Co se nám za 4 roky podařilo (2010-2014)

Hospodaření ve volebním období 2010-2014.

Předáváme město očištěné od hrozby obřího dluhu a s šestimiliónovým přebytkem hospodaření.

 • Dotáhli jsme k vítězství jedenadvacetiletý soudní spor o téměř sto milionů korun. Noví právníci uspěli s taktikou dovolání k Nejvyššímu soudu, kde požadovali zrušení předchozích rozsudků a vrácení věci k projednání Krajskému soudu v Hradci Králové. Tam jsme prokázali, že Zastupitelstvo města neschválilo přijetí sedmnáctimilionové pohledávky a v červnu 2014 nabyl příznivý rozsudek pro město a jeho občany právní moci.
 • Podařilo se nám zvrátit nepříznivý stav hospodaření města. Při nástupu současné koalice do vedení města bylo hospodaření města v deficitu 4,5 milionů korun. Bez významných zásahů do městského majetku je v současné době hospodaření města v 6,5 milionovém přebytku.
 • Snížili jsme náklady na provoz radnice. Úspor jsme dosáhli výrazným snížením výdajů na provoz úřadu samotného bez dopadu na kvalitu poskytovaných služeb.
 • Náklady na zimní údržbu jsou nižší o více než třetinu. Z původních 3,6 milionu korun se nám podařilo řádným výběrovým řízením dosáhnout na roční výdaj pouze ve výši 2,2 milionu korun. S vlastní technikou jsme zároveň více nezávislí na dalších dodavatelích.
 • Do sportu a sportovců jsme přerozdělili skoro milion korun. Podařilo se rozdělit finance z hazardu pro jednotlivé mládežnické sportovní oddíly TJ Jiskra tak, že přímý průměrný roční příspěvek byl zhruba půl miliónu. Další nepřímé roční příspěvky do sportu například v podobě výstavby hřiště u školy představují dalších 500 tisíc korun.

Rozvoj města

Nový územní plán a cenová mapa zajistí udržitelný a transparentní rozvoj města.

 • Po dlouhých dvaceti letech vzniká nový územní plán a došlo k jeho veřejnému projednání. Poté, kdy dojde k vypořádání připomínek, může dojít k jeho schválení.
 • Schválili jsme cenové mapy na pronájem i prodej pozemků ve vlastnictví Města Harrachova. Všichni zájemci o městské pozemky mají nově při jednání s městem stejné a předem stanovené podmínky.
 • Běžecké tratě a můstky získaly partnera s vizí a financemi na výstavbu olympijského centra. Díky transformaci Klasického areálu Harrachov, o.p.s. se jejich novými vlastníky stali Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR.
 • Společně s okolními obcemi (Kořenov, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) jsme zabránili výstavbě Vilémovské přehrady. Tento projekt už není zařazen mezi území připravovaná
  pro vybudování vodních děl.

Městská infrastruktura

 

Harrachov svítí úsporně a má opravené městské mosty a velkou část chodníků.

 • Optimalizace veřejného osvětlení už na sebe vydělává. Regulace celé soustavy a snížení napětí přinesly úsporu v řádech statisíců.
 • Chodníky – podařilo se nám zrekonstruovat téměř kilometr chodníků včetně obrubníků a dlažby.
 • Opravili jsme 3 mosty v majetku města (Mumlava, Bílá voda, Kamenice) a lávku (Ryzí potok).  V září proběhne oprava lávky u Rybárny.
 • Pořídili jsme novou techniku na údržbu zeleně a na zimní údržbu, tak, abychom v těchto činnostech nebyli zcela závislí na dalších dodavatelích. Tímto způsobem jsme dosáhli významných celoročních úspor, zároveň zaměstnáváme místní občany.
 • V budově městského úřadu jsme zřídili archiv

Služby občanům

Stabilizace základních služeb přináší lepší servis za výhodnějších podmínek

 • Úspěšně provedenou privatizací městské sanity s částečnou podporou z rozpočtu města se podařilo tuto nadstandardní službu občanům ve městě udržet.
 • Tlak na další zvýšení příspěvků na sociální péči od firmy, která nám v minulosti poskytovala sociální péči, vyústil v ukončení spolupráce. Společně s místní občankou paní Kučerovou se nám podařilo zajistit sociální služby pro naše občany za všestranně výhodných podmínek.
 • Pořídili jsme kompostéry pro místní občany a požádali o dotaci na vozidlo na svoz bioodpadu. Horské město by mělo jít v nakládání s odpady příkladem.
 • Dvakrát jsme zorganizovali aukci energií pro občany, která pomohla třicítce harrachovských obyvatel snížit průměrnou cenu zemního plynu a elektřiny o téměř osm tisíc korun ročně. Věříme, že příště pomůžeme ušetřit více obyvatelům, kteří se do akce zapojí.
 • V budově městského úřadu jsme zařídili obřadní síň pro svatby a vítání občánků. Po prodeji Obřadní síně v roce 2008 jsme k těmto účelům museli využívat například prostory hotelu Svornost.
 • Za významného přispění města došlo ke generální opravě hasičské cisterny a vrat garáže. Po dlouhých jednáních se nám podařilo bezúplatným převodem od krajského profesionálního sboru získat potřebnou techniku a harrachovští hasiči jsou kompletně vybavení.

Památky a turismus

Podařilo se vyřešit dlouholeté překážky rozvoji turismu, na připravované akce jezdí stále více návštěvníků.

 • Po dlouhých dvaceti letech je zcela zinventarizována sbírka skla a je požádáno u Ministerstva kultury o její zařazení mezi kulturní památky, aby byla co nejlépe ochráněná.
 • Závora a plot Hřebínek – po mnoha letech se podařilo odstranit závoru před Šedým vlkem a plot, kterým byla uzavřena cesta z nového Světa přes Hřebínek do centra města. Opravy se dočkala i cesta, která propojuje důležité části města.
 • V loňském roce jsme zrekonstruovali sochu Svatého Jana v Anenském údolí za finančního přispění místních občanů a LK a upravili jeho okolí
 • Informační centrum je konečně podle našich představ. Předchozí provozovatel TIC ukončil předčasně nájem. Následně bylo Turistické informační centrum uzavřeno, v současné době je již dva roky v provozu s paušálním příspěvkem Města. Současná podoba TIC je podle nás nejlepší za celou dobu jeho činnosti.
 • V letošním roce Město již po třetí uspořádalo ve vlastní režii Příjezd Krakonoše. Opět přijelo rekordní množství návštěvníků a jednalo se o náramně zdařilou akci.
 • První ročník Dřevosochání bude základem pro další tradiční akci v režii města.

Školství

Školu jsme dostali z havarijního stavu a podporujeme moderní výuku.

 • Záchrana školní kuchyně – před čtyřmi lety byla školní jídelna z hygienických důvodů téměř před uzavřením. Přes všechny finanční potíže se podařilo školní kuchyň zrekonstruovat a následně ji vybavit novým konvektomatem.
 • Střecha školy získala po letech nový nátěr. U školy se nám podařilo vybudovat nové hřiště.
 • Město finančně podpořilo moderní způsob výuky na základní škole nákupem 3 interaktivních dotykových tabulí.
 • Zahájili jsme zateplení mateřské školy.

Nejnovější příspěvky

Dohody odsouhlaseny.

Na 4. zasedání městského zastupitelstva konaném dne 13.3:2019, byly schváleny dohody se společností AUDITAS S.A. a Mgr. Vašíčkem.

 

Dohody mají za úkol definitivní vypořádání závazků mezi městem Harrachov a oběma subjekty. Definitivnímu vypořádání letitých sporů a jejich podpisu tak nic nestojí v cestě.

V Dohodě s AUDITAS S.A. se Město Harrachov zavázalo uhradit soudem přiznanou částku 11.255.280,82Kč (k 13.3.2019) a částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů řízení. a to následovně:

 • částku ve výši 7.000.000,- Kč nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody,
 • částku ve výši 2.200.000,- Kč nejpozději do 31.3.2020, a
 • zbývající částku ve výši 2.055.280,82 Kč (k 13.3.2019) nejpozději do 31.3.2021.
 • Město Harrachov uhradí částku 248.682,- Kč představující náhradu nákladů vzniklých společnosti Auditas S.A. Belize v rámci odvolacího řízení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody.

Na oplátku se společnost Auditas S.A. Belize tímto vzdává veškerých dalších pohledávek a nároků, a to jak existujících, tak v budoucnu vzniklých, vůči Městu Harrachov, a to zejména celého nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku IV. odst. 4 Smlouvy o poskytování právní pomoci, a veškerých dalších pohledávek a nároků vyplývajících ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení. Společnost Auditas S.A. Belize dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody nemá vůči Městu Harrachov žádné jiné nároky či pohledávky, ať již splatné či nesplatné, vyjma nároků a pohledávek specifikovaných v této Dohodě.
Dále se společnost Auditas S.A. Belize zavazuje, že pokud bude Město Harrachov hradit dlužnou částku dle odstavce 1. tohoto článku řádně a včas, nepodá návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh dle rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 8.12.2017, č.j.: 3 C 104/2015-523, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4.12.2018, č.j.: 47 Co 123/2018 – 622, a ani jinak nebude vymáhat jakoukoli pohledávku ze Smlouvy o poskytování právní pomoci a Smlouvy o postoupení nebo pohledávku vzniklou v souvislosti s těmito smlouvami vůči Městu Harrachov soudní cestou.

Zároveň smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, Rozsudky specifikovanými v článku I. odstavci 7. této Dohody, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody všemi Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Stejně tak byla odsouhlasena dohoda s Mgr. Vašíčkem.

V ní se Město Harrachov zavazuje vzít zpět žalobu o zaplacení 2.984.828,40 Kč s přísl., na základě které je vedeno řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody. Současně s podpisem této Dohody Město Harrachov podepisuje zpětvzetí žaloby s návrhem na zastavení řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Mgr. Tomáši Vašíčkovi.
Mgr. Tomáš Vašíček se zavazuje, že sdělí soudu, že se zpětvzetím žaloby souhlasí a dále sdělí, že uplatňuje částku ve výši 101.300,- Kč plus DPH (právní zástupce je plátcem DPH) jako náhradu nákladů řízení (tj. částku za 5 úkonů právní služby dle advokátního tarifu – převzetí a příprava zastoupení, porada s klientem, sepsání vyjádření k žalobě, účast na ústních jednáních u soudu konaných dne 2.7.2015 a 2.2.2017), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody na účet JUDr. Jaroslava Radila, advokáta č. 61041359/0800. Pokud by i přesto byla soudem přiznána vyšší náhrada nákladů řízení, Mgr. Tomáš Vašíček se vzdává nároku na náhradu přesahující částku uvedenou v tomto odstavci a nebude ji vymáhat. Současně s podpisem této Dohody Mgr. Tomáš Vašíček podepisuje souhlas se zpětvzetím žaloby s vyčíslením nároku na náhradu nákladů řízení ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno je předáno Městu Harrachov.

Smluvní strany této Dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích nebo souvisejících zejména se Smlouvou o poskytování právní pomoci, Smlouvou o postoupení, řízením vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn.: 4 C 28/2014, a dále prohlašují, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody nemají již vůči sobě žádných práv, povinností, závazků a jiných nároků plynoucích z výše uvedeného, ani jakýchkoli jiných nároků s výjimkou těch, které jsou založeny touto Dohodou.
Současně se Smluvní strany dohodly, že okamžikem nabytí účinnosti této Dohody, tj. podpisem této Dohody oběma Smluvními stranami, nemá žádná Smluvní strana této Dohody vůči jiné Smluvní straně jakékoli právo, pohledávku, závazek nebo nárok, a to zejména právo na náhradu jakýchkoli nákladů, náhrady škod, sankcí, smluvních pokut, finančních vyrovnání či vypořádání. Pokud by snad nějaký takový nárok přesto existoval, vzdává se jej a pokud by byl obecným soudem přiznán, nebude jej vymáhat.

Obě dohody byly odsouhlaseny všemi 10. přítomnými členy zastupitelstva Města Harrachov. Z tohoto důležitého jednání se omluvili zastupitelé: J.Černý, P.Dostalík, H.Rieger, Mgr.Vašíček. Nepřítomen, neomluven byl R.Čermák.

-SLK Harrachov-

 1. PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLNÍME SLIBY – Komunální odpad zdarma
 2. Jedeme dál.. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jedeme dál..
 3. ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚPRAVA BĚŽECKÝCH TRATÍ
 4. Rozpadlý mamut Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpadlý mamut
 5. Kolik jsme povinni zaplatit? Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolik jsme povinni zaplatit?
 6. PROHRANÝ SOUD Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROHRANÝ SOUD
 7. JSEM PROTI! Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JSEM PROTI!
 8. Most na Mýtě zprovozněn. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Most na Mýtě zprovozněn.
 9. Plníme sliby – SVOZ ODPADU ZDARMA Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plníme sliby – SVOZ ODPADU ZDARMA